با مربیگری ” منوچهر ویوسف جهانگیری” مقام سوم  را بدست آوردند

با مشارکت شهرداری منطقه ۱۸ در تمامی ردههای سنی ویژه پسران به میزبانی سالن شهیدان اسماعیلی برگزارشد .ir/wp-content/uploads/2016/08/22-3.ir" target="_blank"> و در رده های کمربندی (، تیم قوی دلان برتر از رقابتها به شرح ذیل معرفی شدند؛
رده سنی خرد سالان

کمربند سبز ابی:
وزن اول:١- میثم براتی٢- میلاد براتی
وزن دوم: ١- امیر علی کریمی٢- حسین محمد قاسمی
وزن سوم:١ فرزاد خرم ٢- محمد امین براتی
وزن چهارم:١- سید مهدی حسینی٢- محمد طاها علی نژاد
وزن پنجم:١- محمد متین واحدی٢- ابوالفضل صادق زاده
وزن ششم:١- امیر حسین دیوسالار٢- محمد امین شجاع
وزن هفتم:١- علی ستوده٢- عباس هاشمی
وزن هشتم:١- محمد جعفری٢- امیر حسین عباس زاده
وزن نهم:١محمد مهدی عاشوری٢- محمد جواد محمود آبادی
وزن دهم:١- محمد اصغری٢- حامد بایرامی
کمربند قرمز